Om Videogud

Vad är VIDEOGUD?

VIDEOGUD – videokonstnätverket Gävleborg, Uppsala, Dalarna

VIDEOGUD är ett samarbete mellan landstingen i Gävleborg, Uppsala och Dalarna som har funnits i sin nuvarande form sedan hösten 2006. Nätverket verkar för att tillgängliggöra aktuell videokonst för den breda allmänheten, samt för att uppmuntra och stödja konstnärer och filmare som verkar inom området. Kärnan i verksamheten utgörs av ett antal videostationer i offentlig miljö och en festival för videokonst och experimentell film.

Här finns en längre text om Historik-VideoGUD

VIDEOGUDs videostationer finns utplacerade på vårdinrättningar, bibliotek, skolor, museer och kulturhus runt om i Gävleborg, Dalarna och Uppsala län. Varje år visas två terminsprogram med videokonst på stationerna, ett på hösten och ett på våren. Ett program innehåller fem filmer och varje film visas under tre veckor. Syftet med videostationerna är att öka antalet exponeringsytor för videokonst i det offentliga rummet. En viktig konsekvens av verksamheten är att aktuell konst av världsklass kan visas även på mindre orter som har begränsat med egna utställningsarrangörer.

Videogudfestivalen arrangeras årligen, vanligtvis i maj. Värdskapet för festivalen är ambulerande och flyttar därför runt mellan länen från år till år. Detta gör att festivalen ständigt utvecklas och antar nya former. Varje festival innehåller föreläsningar av konstnärer och branschfolk samt visning av aktuell videokonst, såväl nationell som internationell. Dessutom arrangeras två tävlingsmoment för filmare och konstnärer med anknytning Gävleborg, Dalarna eller Uppsala län. En klass för professionella/högskolestuderande och en klass som är öppen för alla. Festivalen har fri entré och är öppen för allmänheten och den fyller en viktig funktion som återkommande forum för diskussion kring videokonst – en konstform vars förutsättningar ständigt förändras i takt med teknikens framsteg.

HÄR KAN DU TITTA PÅ VIDEOKONST

KONTAKTUPPGIFTER

Gävleborgs län
Erik Anderman
Konstkonsulent
Kulturutveckling, Region Gävleborg
erik.oscar.anderman@regiongavleborg.se
026-53 11 96

Uppsala län
Louise Bown
Filmkonsulent
Kulturenheten, Region Uppsala
louise.bown@regionuppsala.se
018-6116285

Dalarnas län
Emelie Lilja
Bild- och formkonsulent
Bild och form Dalarna
Kultur och bildning, Region Dalarna
emelie.lilja@regiondalarna.se
072-0832206